Reflectiegroep 2018-01-04T11:49:23+00:00

Reflectiegroep

Is een representatieve vertegenwoordiging van bewoners/belanghebbenden (maximaal 10 personen), die in de komende maanden twee keer bijeenkomt o.l.v. architect Bjarne Mastenbroek. Geplande eerste bijeenkomsten zijn 17 januari en 7 maart 2018 (indien gewenst zonder de aanwezigheid van de initiatiefnemers). Voor een representatieve vertegenwoordiging is het voorstel om mensen te kiezen vanuit de (strand)ondernemers, de VvE’s van de Alexanderflat en Julianaflat, belanghebbende stichtingen of verenigingen en namens niet gebonden inwoners/belanghebbenden.

Contouren reflectiegroep

‘Reflectie is een proces van informatie en waarneming, gericht op overdenking, begrip en feedback…’

Om de bewoners en ondernemers van Bergen aan Zee de komende maanden actief te betrekken bij de plannen rond het nieuw te realiseren hotel Nieuw Nassau Bergen, de recreatieappartementen en de beoogde reconstructie van het Rode Plein wordt door Nassau Bergen Holding BV een zogenoemde Reflectiegroep in het leven geroepen. In de komende maanden zal deze Reflectiegroep onder leiding en verantwoordelijkheid van architect Bjarne Mastenbroek van bureau SeARCH een aantal keren om tafel gaan om de plannen te vervolmaken.

Doel Reflectiegroep
Het primaire doel van de groep is het verrijken van het project en het leveren van een bijdrage aan het maatschappelijk draagvlak voor deze plannen. Het einddoel is het huidige planvoorstel in een volgende fase te brengen en daarna ter beoordeling aan alle inwoners, huiseigenaren en ondernemers uit Bergen aan Zee voor te leggen. De wijze waarop dit gebeurt, wordt in de komende maanden bepaald.

Samenstelling en functioneren Reflectiegroep
Het is een representatieve vertegenwoordiging van inwoners, huiseigenaren en ondernemers uit Bergen aan Zee (10-15 personen), die in de komende maanden (minimaal) twee keer bijeenkomt o.l.v. architect Bjarne Mastenbroek. Geplande eerste bijeenkomsten zijn 17 januari (introductie en uitleg) en 7 maart. In onderling overleg kan het aantal bijeenkomsten worden uitgebreid. Nassau Bergen Holding BV maakt geen onderdeel uit van de Reflectiegroep, maar haar vertegenwoordigers kunnen op verzoek aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen of toelichten van hun plannen. Het streven is om de procedure die moet leiden tot verrijking van het project, het vinden van draagvlak en het voorleggen van het voorlopige eindresultaat aan inwoners, huiseigenaren en ondernemers uit Bergen aan Zee af te ronden voor 1 juni 2018.

Inbreng Reflectiegroep
De Reflectiegroep is een raadgevend en adviserend overlegorgaan en een belangrijke graadmeter voor Nassau Bergen Holding BV om het draagvlak te peilen voor hun ontwikkelingsplannen. Verder neemt de architect kennis van ideeën en suggesties van de kant van de deelnemers. Tijdens de bijeenkomsten wordt een notulist aangewezen. De door deze persoon opgestelde notulen worden door de Reflectiegroep geaccordeerd en desgewenst online gepubliceerd. De architect is en blijft verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Zoals aangegeven zal de architect, met kennisneming van de inbreng van de deelnemers van de Reflectiegroep, de plannen verder uitwerken en presenteren. De inwoners, huiseigenaren en ondernemers uit Bergen aan Zee krijgen de gelegenheid zich over het resultaat van de nadere uitwerking uit te spreken.

De voortgang en gespreknotities van de Reflectiegroep worden, indien door hen gewenst, via de website www.nieuwnassaubergen.nl gecommuniceerd.

De Reflectiegroep bestaat uit de volgende personen: Aycke Smook, Peter Franz, Lennart Bent, Henk Dijkema, Martine Hirschfeld, Anton de Bock, Frits Wensing (VvE Julianaduin), Anne Marten Naessens (VvE Alexanderflat), Frank Bilsen, Joost van Zoelen, Maarten/Jetty Min, Marco Wokke (voorzitter strandvereniging BES), Gert Jan ’t Hart, Petra Smoes (Dorpsraad BaZ) en Hans Vos (o.v.).