Alternatief plan2018-08-01T19:56:24+00:00

Naast het streven om hotel Nieuw Nassau Bergen in Bergen aan Zee te realiseren op basis van de plannen van architectenbureau SeARCH hebben de initiatiefnemers zich genoodzaakt gevoeld om een alternatief plan te ontwikkelen voor deze locatie passend binnen de grenzen van het geldende bestemmingsplan. De noodzaak hiervoor is onder meer ingegeven door de verregaande technische en economische veroudering van de accommodatie in samenhang met het eindigen van het lopende huurcontract (eind 2019) en de duur van het proces voor een wijziging van het huidige bestemmingsplan.

De 3D-schetsen van het alternatieve plan, die een goed beeld geven van het bouwvolume en de positionering van de bebouwing binnen de omgeving, worden op deze pagina getoond. Klik op de plaatjes om een grotere weergave te zien.

 

Maximaal 26 weken
Brede steun en draagvlak vanuit de bewoners en politiek. Naar deze steun zal in de komende maanden nadrukkelijk worden gezocht om te kunnen beoordelen of voortzetting van het proces, noodzakelijk om te komen tot uitvoering van het Search-plan, zinvol is. Mochten de initiatiefnemers tot de conclusie komen dat sprake is van onvoldoende draagvlak dan zal het alternatieve plan verder worden voorbereid. Dit plan kan worden uitgevoerd binnen het vigerende bestemmingsplan. Aangezien er in die situatie sprake is van een juridisch recht zal, na voorbereiding, binnen maximaal 26 weken een omgevingsvergunning kunnen worden afgegeven.

Verschillen
Opvallende verschillen ten opzicht van het plan van SeARCH zijn dat parkeren in het alternatieve plan op en rond het terrein is gesitueerd. De huidige supermarkt zal verdwijnen en, in het geval daar mogelijkheden voor bestaan, worden verplaatst naar een andere locatie binnen Bergen aan Zee. De winkels en restaurants aan het Rode Plein vallen niet meer binnen deze ontwikkeling, waarmee de beoogde revitalisering van deze locatie buiten beschouwing raakt. Mocht het tot ontwikkeling van het alternatieve plan komen, dan is het niet uitgesloten dat de initiatiefnemers het nieuw te ontwikkelen hotel op termijn verkopen aan een of meerdere (institutionele) beleggers.

Gesprek met wethouder
Inmiddels is er een gesprek geweest tussen de initiatiefnemers en de verantwoordelijke wethouder, de heer Frits Westerkamp. Hij heeft hen gevraagd om hem enige tijd te geven zich nader te kunnen verdiepen in het dossier en gesprekken te kunnen voeren met alle betrokken partijen. De initiatiefnemers zijn hiermee akkoord gegaan en zodoende is afgesproken dat het beslismoment over de keuze voor plan SeARCH of het alternatieve plan, wordt opgeschort tot 15 september aanstaande.