Update 11-10-2018

Afmetingen Nieuw Nassau Bergen door SeARCH in juiste perspectief geplaatst

Om aan alle verwarring en verkeerde beeldvorming een einde te maken, heeft Bjarne Mastenbroek van SeARCH de afmetingen van het door hem ontworpen Nieuw Nassau Bergen in het juiste perspectief geplaatst. Hieronder geven drie visuals aan wat de exacte maatvoering is van de nieuwe gebouwen.

Update 28-09-2018

Wijziging bestemmingsplan Hotel Nieuw Nassau Bergen gaat worden ingediend

De initiatiefnemers van Hotel Nieuw Nassau Bergen in Bergen aan Zee gaan een aanvraag indienen tot wijziging bestemmingsplan. Alle benodigde onderzoeken hiervoor zijn door initiatiefnemers nagenoeg afgerond. De wijziging van het bestemmingsplan is de eerste officiële en noodzakelijke stap om tot realisatie te komen van een viersterrenplus hotelaccommodatie en een twintigtal recreatieappartementen op de locatie waar nu nog het Hotel Nassau is gevestigd.    

De aanvraag is het resultaat van een lang en intensief verkenningsproces waarbij bewoners,  belanghebbenden en de Bergense politiek veelvuldig zijn ingelicht. In de afgelopen 18 maanden is op tal van manieren overleg gevoerd en heeft de Reflectiegroep, bestaande uit een vertegenwoordiging van de bewoners en ondernemers van Bergen aan Zee, hun feedback kunnen geven op de plannen. Tevens hebben de portefeuillehouder en de gebiedsregisseur van Bergen aan Zee kennis kunnen nemen van de doorlopen informatie- en inspraakbijeenkomsten die in het kader van de burgerparticipatie in de afgelopen jaren zijn georganiseerd.

Dit alles heeft de initiatiefnemers, Henk Deen en Bastiaan Smit van Nassau Bergen BV, voldoende vertrouwen gegeven om de volgende stap te zetten, ofwel de aanvraag voor wijziging bestemmingsplan.

Update 28-09-2018

Architect Bjarne Mastenbroek legt uit wat zijn visie is ten aanzien van Nieuw Nassau Bergen

Update 21-06-2018

Beelden vrijgegeven alternatief plan Nieuw Nassau Bergen

Naast het streven om hotel Nieuw Nassau Bergen in Bergen aan Zee te realiseren op basis van de plannen van architectenbureau SeARCH hebben de initiatiefnemers zich genoodzaakt gevoeld om een alternatief plan te ontwikkelen voor deze locatie passend binnen de grenzen van het geldende bestemmingsplan.

De noodzaak hiervoor is onder meer ingegeven door de verregaande technische en economische veroudering van de accommodatie in samenhang met het eindigen van het lopende huurcontract (eind 2019) en de duur van het proces voor een wijziging van het huidige bestemmingsplan. De 3D-schetsen van het alternatieve plan, die een goed beeld geven van het bouwvolume en de positionering van de bebouwing binnen de omgeving, zijn op de website geplaatst en bovendien hieronder weergegeven.

Maximaal 26 weken
Brede steun en draagvlak vanuit de bewoners en politiek. Naar deze steun zal in de komende maanden nadrukkelijk worden gezocht om te kunnen beoordelen of voortzetting van het proces, noodzakelijk om te komen tot uitvoering van het Search-plan, zinvol is. Mochten de initiatiefnemers tot de conclusie komen dat sprake is van onvoldoende draagvlak dan zal het alternatieve plan verder worden voorbereid. Dit plan kan worden uitgevoerd binnen het vigerende bestemmingsplan. Aangezien er in die situatie sprake is van een juridisch recht zal, na voorbereiding, binnen maximaal 26 weken een omgevingsvergunning kunnen worden afgegeven.

Verschillen
Opvallende verschillen ten opzicht van het plan van SeARCH zijn dat parkeren in het alternatieve plan op en rond het terrein is gesitueerd. De huidige supermarkt zal verdwijnen en, in het geval daar mogelijkheden voor bestaan, worden verplaatst naar een andere locatie binnen Bergen aan Zee. De winkels en restaurants aan het Rode Plein vallen niet meer binnen deze ontwikkeling, waarmee de beoogde revitalisering van deze locatie buiten beschouwing raakt. Mocht het tot ontwikkeling van het alternatieve plan komen, dan is het niet uitgesloten dat de initiatiefnemers het nieuw te ontwikkelen hotel op termijn verkopen aan een of meerdere (institutionele) beleggers.

Gesprek met wethouder
Inmiddels is er een gesprek geweest tussen de initiatiefnemers en de verantwoordelijke wethouder, de heer Frits Westerkamp. Hij heeft hen gevraagd om hem enige tijd te geven zich nader te kunnen verdiepen in het dossier en gesprekken te kunnen voeren met alle betrokken partijen. De initiatiefnemers zijn hiermee akkoord gegaan en zodoende is afgesproken dat het beslismoment over de keuze voor plan SeARCH of het alternatieve plan, wordt opgeschort tot 15 september aanstaande.

Update 30-05-2018

Betreft: stand van zaken Nieuw Nassau Bergen in Bergen aan Zee
Aan: leden Reflectiegroep Nieuw Nassau Bergen

Geachte leden van de Reflectiegroep,

Eind vorig jaar presenteerden wij, in samenwerking met SeARCH architecten, onze plannen voor een nieuw te realiseren hotel- en appartementencomplex in Bergen aan Zee op de huidige locatie van Hotel Nassau Bergen. Bovendien hebben wij meegedacht over een renovatie van het Rode Plein. U heeft als Reflectiegroep in de afgelopen periode een belangrijke rol en bijdrage geleverd aan het proces om tot verrijking en draagvlak te komen. Omwille van het dorpsbelang heeft u hier tijd en energie in willen steken. Daarvoor willen wij u bedanken.

Van meet af aan hebben wij gezegd dat dit een project moet zijn van ons allemaal en dus breed gedragen moet worden. De bijeenkomsten van de Reflectiegroep en de daaruit voortgekomen feedback hebben ons een positief gevoel gegeven. We voelen ons gesteund in de gedachte dat Nieuw Nassau Bergen een unieke kans is om Bergen aan Zee nieuw (toeristisch) elan te geven, passend bij de status, schaalgrootte en ontwikkeling van het kustdorp. Maar we hebben tevens gezien dat de route naar realisatie om meer vraagt dan alleen enthousiasme. De wil om tot wijziging van het bestemmingsplan te komen, noodzakelijk voor deze plannen, zal vanuit de politiek gedragen moeten worden. Pas dan kunnen wij de volgende stappen zetten en de investeringen doen die nodig zijn om onze plannen ook formeel in te kunnen dienen. Nu Bergen eindelijk over een nieuw college lijkt te beschikken, zullen we daarom snel met de verantwoordelijke wethouder om tafel gaan en hier openlijk steun voor vragen.

Alternatief
Omdat we te maken hebben met een dwingende tijdsfactor, hebben wij inmiddels een alternatief plan laten ontwikkelen dat geheel past binnen het vigerende, ofwel bestaande bestemmingsplan. Daarbij richten wij ons echter niet meer op de renovatie van het Rode Plein. Dit alternatieve plan is voor ons makkelijker te realiseren, commercieel interessanter, maar niet vergelijkbaar met het kwaliteits- en ambitieniveau van het ontwerp van SeARCH. Wij beschikken inmiddels over een massastudie en 3-D impressies van dit alternatieve plan en zullen die via onze website openbaar maken. Wij hechten er waarde aan om u over het bestaan hiervan via deze brief vooraf te informeren.

Aandacht
Omdat de plannen van SeARCh nog steeds onze voorkeur hebben, is steun daarvoor vanuit de Bergense politiek dus van groot belang voor ons. We hopen dan ook van harte dat ons dossier de volle aandacht en steun krijgt van zowel het college als de gemeenteraad. Of dat daadwerkelijk gebeurt, zal op korte termijn duidelijk worden, maar het zal bepalend zijn voor de keuze(s) die wij als initiatiefnemers maken. Uiteraard blijven wij u informeren en zijn beschikbaar voor vragen of overleg.

Nogmaals dank voor uw inzet en we blijven graag met u in contact…

Met vriendelijke groet,

Henk Deen
Bastiaan Smit

Update 30-04-2018

Reflectiegroep rond werkzaamheden af

De Reflectiegroep Nieuw Nassau Bergen heeft haar werkzaamheden afgerond en hiervan een terugkoppeling gegeven aan de Dorpsraad Bergen aan Zee tijdens hun bijeenkomst op vrijdag 13 april jl. De bevindingen van de Reflectiegroep zijn vastgelegd in een document dat HIER is te downloaden. De Reflectiegroep is drie keer bijeen geweest. Bij de laatste bijeenkomst waren de architect en initiatiefnemers niet aanwezig. De notulen zijn HIER te downloaden. Belijk ook de notulen van 06/02 en van 14/03.

Het doel van de Reflectiegroep is geweest het verrijken van het project en het leveren van een bijdrage aan het maatschappelijk draagvlak voor deze plannen. In de praktijk heeft de groep vooral functionele feedback gegeven op de gepresenteerde plannen. Nu de Reflectiegroep klaar is, gaan de initiatiefnemers zich buigen over de vervolgstappen. De eerste stap in dat proces zal zijn het voorleggen van de plannen aan de gemeente (raad en bestuur), om te toetsen of er voldoende draagvlak is voor Nieuw Nassau Bergen, zoals gepresenteerd door architectenbureau SeARCH, en de daaraan gekoppelde bestemmingsplanwijzingen. Tevens wordt in dit overleg de suggesties van een masterplan voorgelegd waarin meerdere ontwikkelingen met elkaar in lijn kunnen worden gebracht, zoals bijvoorbeeld de mogelijke herinrichting van het Rode Plein.

Alternatief plan
Omdat op dit moment de collegeonderhandelingen nog gaande zijn en er dus nog geen nieuwe wethouder Ruimtelijke Ordening is benoemd, is het onduidelijk wanneer een overleg kan plaatsvinden. In de tussentijd werken de initiatiefnemers verder aan een alternatief plan voor de locatie. Bij onvoldoende draagvlak voor de tot nu toe gepresenteerde plannen, ligt er dan een projectplan klaar dat volledig past binnen het geldende bestemmingsplan.

Plannen van architect Bjarne Mastenbroek
van SeARCH krijgen twee keer applaus

De informatiebijeenkomst voor inwoners van Bergen aan Zee die op 4 december plaatsvond in Hotel Nassau Bergen heeft de bezoekers een goed gevoel opgeleverd. De plannen van Bjarne Mastenbroek van architectenbureau SeARCH werden, zoals de Alkmaarsche Corurant het omschreef, ‘omarmd’.

Het bureau SeARCH werd deze zomer geselecteerd uit een groep van vijf architectenbureaus. De hiervoor in het leven geroepen jury van professionals koos unaniem voor de ideeën en plannen van SeARCH. Architect en eigenaar van het bureau, Bjarne Mastenbroek, heeft gekozen voor twee afzonderlijke driehoekvormige gebouwen in een compacte (kleinschalige) opzet, die onderling met elkaar zijn verbonden. Een gebouw wordt hotel (60 kamers), het andere gebouw biedt ruimte aan 20 recreatie-appartementen. Binnenkort meer hierover.

 

Elke actuele ontwikkeling wordt door de initiatiefnemers gecommuniceerd via de website:
www.nieuwnassaubergen.nl

Audioverslag bijeenkomst Nieuw Nassau Bergen 04/12 – Bijeenkomst 1

Audioverslag bijeenkomst Nieuw Nassau Bergen 04/12 – Bijeenkomst 2